Fungsi Utama Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia terdiri daripada 10 bahagian yang mempunyai fungsi masing-masing. Penjelasan fungsi setiap bahagian adalah seperti berikut:


BAHAGIAN PENGURUSAN
 1. Mengurus dan menyelaras  aspek pengurusan sumber manusia dari segi pengambilan, perlantikan, pengesahan tarikh lantikan/jawatan, gaji dan elaun-elaun, penamatan perkhidmatan, persaraan, perjawatan dan HRMIS
 2. Merancang serta menguruskan hal-hal berkaitan pentadbiran, kebersihan, keselamatan pejabat, kesihatan dan keselamatan pekerja, perjanjian penyewaan pejabat, Majlis-Majlis/ Acara-Acara/ Seminar-Seminar Rasmi Kerajaan yang melibatkan Jabatan, pengurusan kenderaan Jabatan, pengurusan rekod Jabatan;
 3. Melaksanakan urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat melibatkan pegawai gunasama dan pegawai bukan gunasama, Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT), menyelaras penganjuran Majlis Anugerah Khidmat Cemerlang peringkat Jabatan, mengurus pencalonan penganugerahan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Peringkat Persekutuan dan Negeri serta pengiktirafan lain serta mengurus pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) bagi pegawai berprestasi rendah di peringkat Jabatan; dan
 4. Merancang dan melaksanakan Dasar Latihan Jabatan, Pengukuhan Latihan Kerjaya, Program-Program Latihan serta pengurusan permohonan penganjuran kursus dalam perkhidmatan, menyelaras peperiksaan jabatan dan mengadakan aktiviti AKRAB Jabatan dan klinik psikologi.
BAHAGIAN KORPORAT DAN PENYELIDIKAN
 1. Merancang dan melaksanakan perancangan korporat dan pembangunan organisasi dan pembangunan portal jabatan.
 2. Merancang dan melaksanakan penyelidikan serta menjalankan penambahbaikan ke atas proses dan produk jabatan secara berterusan.
 3. Menjalankan pengurusan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan dan bertindak sebagai Urusetia Mesyuarat dan program-program yang dilaksanakan jabatan.
BAHAGIAN KEWANGAN
 1. Menguruskan hal ehwal pentadbiran kewangan, aset dan logistik kewangan.
 2. Menguruskan dan menyelia hal ehwal belanjawan tahunan dan pembayaran.
 3. Menyediakan Laporan Rancangan Lima Tahun dan Kajian Separuh Penggal, membuat penyelarasan dan pemantauan projek-projek pembangunan.
 4. Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Akaun peringkat Jabatan.
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 1. Merancang, melaksanakan dan mengurus data dan rangkaian Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN).
 2. Melaksanakan dan memantau aplikasi sistem pengurusan dan penyampaian perkhidmatan melalui elektronik.
 3. Merancang, melaksanakan dan memantau Pengurusan Pengetahuan (Knowledge Management).
BAHAGIAN PENGUATKUASA
 1. Merancang, menyelaraskan dan memantau aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan untuk mempertingkatkan keberkesanan penguatkuasaan APJ 1987/ALPKP 1987.
 2. Menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan senarai hitam, rekod KEJARA, penggantungan atau pembatalan lesen memandu.
 3. Merancang, melaksana, memantau dan menilai program atau dasar baru penguatkuasaan.
 4. Mengurus dan menyelenggara peralatan penguatkuasaan seperti senjata api, kenderaan dan pakaian seragam.
BAHAGIAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF
 1. Menyelaraskan dan mengawalselia mutu dan piawaian pemeriksaan di PUSPAKOM.
 2. Menyelaraskan dan memantau aspek perundangan dan piawaian teknikal kenderaan.
 3. Mengurus aspek kelulusan tukar enjin dan chasis, pelan pembinaan kenderaan perdagangan, ketelusan cahaya dan sebagainya.
 4. Berfungsi sebagai Pusat Pembangunan dan Penyelidikan Kejuruteraan Automotif.
BAHAGIAN PELESENAN KENDERAAN
 1. Menjalankan kajian, membangun dan memantau projek-projek e-Kerajaan, pendaftaran baru, pertukaran hakmilik dan mengemaskini akta dan kaedah yang berkaitan.
 2. Menyelaraskan aktiviti pendaftaran dan pelesenan kenderaan perdagangan dan persendirian.
 3. Mengurus penyimpanan dan penyelenggaraan rekod-rekod kenderaan termasuk di Pusat Penyimpanan Rekod.
BAHAGIAN PELESENAN PEMANDU
 1. Merancang, melaksana, mengkaji dan menetapkan sukatan Kurikulum Pendidikan Pemandu serta latihan teori dan praktikal bagi semua jenis kelas lesen memandu.
 2. Bertindak sebagai Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengredan Institut Memandu (JKPIM) serta memberi akreditasi kepada Institut Memandu.
 3. Merancang, melaksana, mengkaji dan memantau aktiviti pelesenan pemandu di bawah skop projek e-Khidmat selaras dengan dasar, perundangan dan perjanjian.
BAHAGIAN INTEGRITI
 1. Menjalankan siasatan kes-kes tuntutan mahkamah, salahlaku dalam transaksi pelesenan kenderaan, pelesenan pemandu dan Approve Site .
 2. Memantau aktiviti JPJ negeri dan pejabat cawangan bagi memastikan kepatuhan kepada prosedur, Arahan Jabatan dan pekeliling.
 3. Menjalankan auditan terhadap transaksi pelesenan kenderaan dan pemandu serta penguatkuasaan, pengurusan stor, kewangan, rekod serta tapisan kenaikan pangkat dan pemberian anugerah.
 4. Menjalankan auditan sistem data maklumat bagi semua transaksi di seluruh JPJ.
BAHAGIAN HASIL
 1. Merancang, menyelaras dan mengawalselia semua aktiviti mengakaun hasil jabatan:
  • Ibu Pejabat dan Cawangan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.
  • Agen Pemungut seperti Pos Malaysia Berhad dan eKhidmat.
  • Agensi Luar seperti PUSPAKOM Sdn. Bhd. dan Jabatan Pendaftaran Negara (IJPN).
 2. Merancang dan melaksanakan pemantauan berterusan ke Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri dan Cawangan, Agen Pemungut dan Syarikat Konsesi PUSPAKOM Sdn. Bhd. bagi memastikan kepatuhan kepada prosedur, perjanjian, Arahan Jabatan dan Pekeliling berkaitan.
 3. Merancang penambahbaikan berterusan dalam usaha mempelbagaikan saluran terimaan melalui Kaunter, Portal, Kiosk, Perbankan Internet, Sistem Tukar Milik Sementara dan Sistem ePayment eDaftar.